محصولات برند اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
7877883640 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 42,000 0
7877883641 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 58,000 0
7877883642 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 90,000 0
7877883643 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 130,000 0
7877883644 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲ عدد 170,000 0
7877883645 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ توپی برزیل

۲ عدد 420,000 0
7877883646 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲ عدد 580,000 0
7877883647 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ توپی برزیل

۳ عدد 650,000 0
7877883648 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ توپی برزیل

۴ عدد 950,000 0
7877883649 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 42,000 0
7877883650 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 58,000 0
7877883651 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 90,000 0
7877883652 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 130,000 0
7877883653 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲ عدد 170,000 0
7877883654 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل

۲ عدد 420,000 0
7877883655 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲ عدد 580,000 0
7877883656 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل

۳ عدد 650,000 0
7877883657 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل

۴ عدد 950,000 0
7877883658 سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 46,000 0
7877883659 سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 65,000 0
7877883660 سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 61,000 0
7877883661 سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 150,000 0
7877883662 سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲ عدد 210,000 0
7877883663 سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل

2 عدد 460,000 0
7877883664 سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲ عدد 650,000 0
7877883665 سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

۳ عدد 800,000 0
7877883666 سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل

سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل

4 عدد 1,150,000 0
7877883667 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 44,000 0
7877883667 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 60,000 0
7877883668 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 95,000 0
7877883669 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 140,000 0
7877883670 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲ عدد 180,000 0
7877883671 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل

۲ عدد 440,000 0
7877883672 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲ عدد 600,000 0
7877883673 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل

۳ عدد 700,000 0
7877883674 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل

4 عدد 10,500,000 0
7877883675 روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 46,000 0
7877883676 روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 58,000 0
7877883677 روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 90,000 0
7877883678 روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 115,000 0
7877883679 مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 42,000 0
7877883680 مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 50,000 0
7877883681 مغزی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 70,000 0
7877883682 مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 110,000 0
7877883683 مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲ عدد 130,000 0
7877883684 مغزی گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل

۲ عدد 280,000 0
7877883685 مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲ عدد 420,000 0
7877883686 مغزی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

۳ عدد 550,000 0
7877883687 مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل

مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل

4 عدد 650,000 0
7877883688 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 38,000 0
7877883689 بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 44,000 0
7877883690 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 65,000 0
7877883691 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 105,000 0
7877883692 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲ عدد 120,000 0
7877883693 بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل

۲ عدد 230,000 0
7877883694 بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲ عدد 380,000 0
7877883695 بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

۳ عدد 500,000 0
7877883696 بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل

بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل

4 عدد 580,000 0
7877883697 مهره ماسوره گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 130,000 0
7877883698 مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 200,000 0
7877883699 مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 250,000 0
7877883700 مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 380,000 0
7877883701 مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲ عدد 500,000 0
7877883702 مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل

۲ عدد 830,000 0
7877883703 مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲ عدد 1,550,000 0
7877883704 مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

۳ عدد 1,900,000 0
7877883705 مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل

مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل

4 عدد 2,200,000 0
7877883706 درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل

1/2 عدد 22,000 0
7877883707 درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴ عدد 28,000 0
7877883708 درپوش نری گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل

۱ عدد 36,000 0
7877883709 درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴ عدد 60,000 0
7877883710 درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲ عدد 85,000 0
7877883711 درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل

۲ عدد 105,000 0
7877883712 درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲ عدد 280,000 0
7877883713 درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل

۳ عدد 380,000 0
7877883714 تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ توپی برزیل

۳/۴*۱/۲ عدد 33,000 0
7877883715 تبدیل گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ توپی برزیل

۱*۳/۴ عدد 58,000 0
7877883716 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴*۳/۴ عدد 85,000 0
7877883717 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲*۳/۴ عدد 95,000 0
7877883718 تبدیل گالوانیزه ۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل

۲*۳/۴ عدد 105,000 0
7877883719 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۳/۴ عدد 0 0
7877883720 تبدیل گالوانیزه ۳*۳/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۳*۳/۴ اینچ توپی برزیل

۳*۳/۴ عدد 0 0
7877883721 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۱ عدد 58,000 0
7877883722 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴*۱ عدد 85,000 0
7877883723 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲*۱ عدد 95,000 0
7877883724 تبدیل گالوانیزه ۲*۱ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲*۱ اینچ توپی برزیل

۲*۱ عدد 125,000 0
7877883725 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۱ عدد 230,000 0
7877883726 تبدیل گالوانیزه ۳*۱ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۳*۱ اینچ توپی برزیل

۳*۱ عدد 0 0
7877883727 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۱,۱/۴ عدد 85,000 0
7877883728 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 95,000 0
7877883729 تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۲*۱,۱/۴ عدد 125,000 0
7877883730 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 230,000 0
7877883731 تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۳*۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883732 تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۴*۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883733 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۱,۱/۲ عدد 95,000 0
7877883734 تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲*۱,۱/۲ عدد 125,000 0
7877883735 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۱,۱/۲ عدد 230,000 0
7877883736 تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۳*۱,۱/۲ عدد 350,000 0
7877883737 تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۴*۱,۱/۲ عدد 0 0
7877883738 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۲ عدد 125,000 0
7877883739 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۲ عدد 230,000 0
7877883740 تبدیل گالوانیزه ۳*۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۳*۲ اینچ توپی برزیل

۳*۲ عدد 350,000 0
7877883741 تبدیل گالوانیزه ۴*۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۴*۲ اینچ توپی برزیل

۴*۲ عدد 450,000 0
7877883742 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۲,۱/۲ عدد 0 0
7877883743 تبدیل گالوانیزه ۳*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۳*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۳*۲,۱/۲ عدد 350,000 0
7877883744 تبدیل گالوانیزه ۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۴*۲,۱/۲ عدد 450,000 0
7877883745 تبدیل گالوانیزه ۴*۳ اینچ توپی برزیل

تبدیل گالوانیزه ۴*۳ اینچ توپی برزیل

۴*۳ عدد 450,000 0
7877883746 سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۱,۱/۲ عدد 230,000 0
7877883747 سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۳/۴*۱,۱/۲ عدد 230,000 0
7877883748 سه راه تبدیلی ۱*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۱*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱*۱,۱/۲ عدد 230,000 0
7877883749 سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴*۱,۱/۲ عدد 230,000 0
7877883750 سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲*۱,۱/۲ عدد 500,000 0
7877883751 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۱,۱/۲ عدد 780,000 0
7877883752 سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۳*۱,۱/۲ عدد 950,000 0
78778837453 سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۴*۱,۱/۲ عدد 0 0
78778837454 سه راه تبدیلی ۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۱ عدد 120,000 0
7877883755 سه راه تبدیلی ۳/۴*۱ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳/۴*۱ اینچ توپی برزیل

۳/۴*۱ عدد 120,000 0
7877883756 سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱ اینچ توپی برزیل

۱,۱/۴*۱ عدد 170,000 0
7877883757 سه راه تبدیلی ۲*۱ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۲*۱ اینچ توپی برزیل

۲*۱ عدد 500,000 0
7877883758 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۱ عدد 780,000 0
7877883759 سه راه تبدیلی ۳*۱ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳*۱ اینچ توپی برزیل

۳*۱ عدد 950,000 0
7877883760 سه راه تبدیلی ۴*۱ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۴*۱ اینچ توپی برزیل

۴*۱ عدد 0 0
7877883761 سه راه تبدیلی ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۱,۱/۴ عدد 170,000 0
7877883762 سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۳/۴*۱,۱/۴ عدد 170,000 0
7877883763 سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۲*۱,۱/۴ عدد 170,000 0
7877883764 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 780,000 0
7877883765 سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۳*۱,۱/۴ عدد 950,000 0
7877883766 سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل

۴*۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883767 سه راه تبدیلی ۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۲ عدد 500,000 0
7877883768 سه راه تبدیلی ۳/۴*۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳/۴*۲ اینچ توپی برزیل

۳/۴*۲ عدد 500,000 0
78778837469 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۲ اینچ توپی برزیل

۲,۱/۲*۲ عدد 780,000 0
78778837470 سه راه تبدیلی ۳*۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳*۲ اینچ توپی برزیل

۳*۲ عدد 950,000 0
7877883771 سه راه تبدیلی ۴*۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۴*۲ اینچ توپی برزیل

۴*۲ عدد 1,250,000 0
7877883772 سه راه تبدیلی ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۱/۲*۲,۱/۲ عدد 780,000 0
7877883773 سه راه تبدیلی ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۳/۴*۲,۱/۲ عدد 0 0
7877883774 سه راه تبدیلی ۳*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۳*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۳*۲,۱/۲ عدد 950,000 0
7877883775 سه راه تبدیلی ۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۴*۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل

۴*۲,۱/۲ عدد 1,250,000 0
7877883776 سه راه تبدیلی ۴*۳ اینچ توپی برزیل

سه راه تبدیلی ۴*۳ اینچ توپی برزیل

۴*۳ عدد 1,250,000 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 138 از 138 نتیجه
محصولات برند اتصالات گالوانیزه توپی برزیل
مشخصات فنی
7877883640
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
42,000
0
7877883641
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
58,000
0
7877883642
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
90,000
0
7877883643
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
130,000
0
7877883644
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲
عدد
170,000
0
7877883645
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ توپی برزیل
۲
عدد
420,000
0
7877883646
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲
عدد
580,000
0
7877883647
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ توپی برزیل
۳
عدد
650,000
0
7877883648
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ توپی برزیل
۴
عدد
950,000
0
7877883649
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
42,000
0
7877883650
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
58,000
0
7877883651
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
90,000
0
7877883652
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
130,000
0
7877883653
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲
عدد
170,000
0
7877883654
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل
۲
عدد
420,000
0
7877883655
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲
عدد
580,000
0
7877883656
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل
۳
عدد
650,000
0
7877883657
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل
۴
عدد
950,000
0
7877883658
سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
46,000
0
7877883659
سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
65,000
0
7877883660
سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
61,000
0
7877883661
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
150,000
0
7877883662
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲
عدد
210,000
0
7877883663
سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ توپی برزیل
2
عدد
460,000
0
7877883664
سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲
عدد
650,000
0
7877883665
سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
۳
عدد
800,000
0
7877883666
سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
4
عدد
1,150,000
0
7877883667
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
44,000
0
7877883667
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
60,000
0
7877883668
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
95,000
0
7877883669
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
140,000
0
7877883670
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲
عدد
180,000
0
7877883671
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ توپی برزیل
۲
عدد
440,000
0
7877883672
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲
عدد
600,000
0
7877883673
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ توپی برزیل
۳
عدد
700,000
0
7877883674
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ توپی برزیل
4
عدد
10,500,000
0
7877883675
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
46,000
0
7877883676
روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
58,000
0
7877883677
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
90,000
0
7877883678
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
115,000
0
7877883679
مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
42,000
0
7877883680
مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
50,000
0
7877883681
مغزی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
70,000
0
7877883682
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
110,000
0
7877883683
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲
عدد
130,000
0
7877883684
مغزی گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
۲
عدد
280,000
0
7877883685
مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲
عدد
420,000
0
7877883686
مغزی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
۳
عدد
550,000
0
7877883687
مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
مغزی گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
4
عدد
650,000
0
7877883688
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
38,000
0
7877883689
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
44,000
0
7877883690
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
65,000
0
7877883691
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
105,000
0
7877883692
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲
عدد
120,000
0
7877883693
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
۲
عدد
230,000
0
7877883694
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲
عدد
380,000
0
7877883695
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
۳
عدد
500,000
0
7877883696
بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
4
عدد
580,000
0
7877883697
مهره ماسوره گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
130,000
0
7877883698
مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
200,000
0
7877883699
مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
250,000
0
7877883700
مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
380,000
0
7877883701
مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲
عدد
500,000
0
7877883702
مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
۲
عدد
830,000
0
7877883703
مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲
عدد
1,550,000
0
7877883704
مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
۳
عدد
1,900,000
0
7877883705
مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
مهره ماسوره گالوانیزه 4 اینچ توپی برزیل
4
عدد
2,200,000
0
7877883706
درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ توپی برزیل
1/2
عدد
22,000
0
7877883707
درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳/۴
عدد
28,000
0
7877883708
درپوش نری گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
درپوش نری گالوانیزه ۱ اینچ توپی برزیل
۱
عدد
36,000
0
7877883709
درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴
عدد
60,000
0
7877883710
درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲
عدد
85,000
0
7877883711
درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ توپی برزیل
۲
عدد
105,000
0
7877883712
درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲
عدد
280,000
0
7877883713
درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ توپی برزیل
۳
عدد
380,000
0
7877883714
تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ توپی برزیل
۳/۴*۱/۲
عدد
33,000
0
7877883715
تبدیل گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ توپی برزیل
۱*۳/۴
عدد
58,000
0
7877883716
تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴*۳/۴
عدد
85,000
0
7877883717
تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲*۳/۴
عدد
95,000
0
7877883718
تبدیل گالوانیزه ۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
۲*۳/۴
عدد
105,000
0
7877883719
تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ توپی برزیل
۲,۱/۲*۳/۴
عدد
0
0
7877883720
تبدیل گالوانیزه ۳*۳/۴ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۳*۳/۴ اینچ توپی برزیل
۳*۳/۴
عدد
0
0
7877883721
تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل
۱/۲*۱
عدد
58,000
0
7877883722
تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۴*۱
عدد
85,000
0
7877883723
تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱ اینچ توپی برزیل
۱,۱/۲*۱
عدد
95,000
0
7877883724
تبدیل گالوانیزه ۲*۱ اینچ توپی برزیل
تبدیل گالوانیزه ۲*۱ اینچ توپی برزیل
۲*۱
عدد
125,000
0