محصولات برند اتصالات گالوانیزه مک

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
7877883803 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 26,500 0
7877883804 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 53,000 0
7877883805 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ مک

1 عدد 80,000 0
7877883806 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 120,000 0
7877883807 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 160,000 0
7877883808 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ مک

4 عدد 968,000 0
7877883809 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 26,500 0
7877883810 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 53,000 0
7877883811 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ مک

1 عدد 80,000 0
7877883812 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 120,000 0
7877883813 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز۱,۱/۲ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 160,000 0
7877883814 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ مک

2 عدد 327,000 0
7877883815 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ مک

2,1/2 عدد 445,000 0
7877883816 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ مک

3 عدد 600,000 0
7877883817 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ مک

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ مک

4 عدد 968,000 0
7877883818 سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 36,000 0
7877883819 سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ مک

سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ مک

1 عدد 103,000 0
7877883820 سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 145,000 0
7877883821 سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 205,000 0
7877883822 سه راه مساوی گالوانیزه ۲ اینچ مک

سه راه مساوی گالوانیزه ۲ اینچ مک

2 عدد 385,000 0
7877883823 سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

2,1/2 عدد 545,000 0
7877883824 سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ مک

سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ مک

3 عدد 785,000 0
7877883825 سه راه مساوی گالوانیزه ۴ اینچ مک

سه راه مساوی گالوانیزه ۴ اینچ مک

4 عدد 1,150,000 0
7877883826 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 30,000 0
7877883827 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 55,000 0
7877883828 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱ اینچ مک

1 عدد 83,500 0
7877883829 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 132,000 0
7877883830 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 163,000 0
7877883831 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲ اینچ مک

2 عدد 330,000 0
7877883832 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

2,1/2 عدد 470,000 0
7877883833 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳ اینچ مک

3 عدد 615,000 0
7877883834 چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۴ اینچ مک

چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۴ اینچ مک

4 عدد 1,100,000 0
7877883844 روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 26,000 0
7877883845 روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 40,000 0
7877883846 روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ ینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ ینچ مک

1 عدد 66,500 0
7877883847 روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 97,000 0
7877883848 روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 143,000 0
7877883849 روپچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ مک

2 عدد 225,000 0
7877883850 روپچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

2,1/2 عدد 308,000 0
7877883851 روپچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ مک

3 عدد 470,000 0
7877883852 روپچ توپیچ گالوانیزه 4 اینچ مک

روپچ توپیچ گالوانیزه 4 اینچ مک

4 عدد 790,000 0
7877883835 چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 30,000 0
7877883836 چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 55,000 0
7877883837 چپقی گالوانیزه ۱ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۱ اینچ مک

1 عدد 83,500 0
7877883838 چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 132,000 0
7877883839 چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 163,000 0
7877883840 چپقی گالوانیزه ۲ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۲ اینچ مک

2 عدد 330,000 0
7877883841 چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

2,1/2 عدد 470,000 0
7877883842 چپقی گالوانیزه ۳ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۳ اینچ مک

3 عدد 615,000 0
7877883843 چپقی گالوانیزه ۴ اینچ مک

چپقی گالوانیزه ۴ اینچ مک

4 عدد 1,100,000 0
7877883853 مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 23,500 0
7877883854 مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 40,000 0
7877883855 مغزی گالوانیزه ۱ اینچ مک

مغزی گالوانیزه ۱ اینچ مک

1 عدد 57,000 0
7877883856 مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 85,000 0
7877883857 مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 103,000 0
7877883858 مغزی گالوانیزه ۴ اینچ مک

مغزی گالوانیزه ۴ اینچ مک

4 عدد 555,000 0
7877883859 مغزی تبدیلی گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ مک

مغزی تبدیلی گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ مک

1/2*3/4 عدد 41,000 0
7877883860 مغزی تبدیلی گالوانیزه 1*۱/۲ اینچ مک

مغزی تبدیلی گالوانیزه 1*۱/۲ اینچ مک

1/2*1 عدد 60,000 0
7877883861 مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ مک

مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ مک

3/4*1 عدد 60,000 0
7877883862 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 25,000 0
7877883863 بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 41,000 0
7877883864 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ مک

1 عدد 57,000 0
7877883865 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 85,000 0
7877883866 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 110,000 0
7877883867 بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ مک

2 عدد 199,000 0
7877883868 بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

2,1/2 عدد 290,000 0
7877883869 بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ مک

3 عدد 420,000 0
7877883870 بوشن لبه دار گالوانیزه ۴ اینچ مک

بوشن لبه دار گالوانیزه ۴ اینچ مک

4 عدد 595,000 0
7877883871 بوشن تبدیل گالوانیزه۳/۴*۱/۲ اینچ مک

بوشن تبدیل گالوانیزه۳/۴*۱/۲ اینچ مک

1/2*3/4 عدد 57,000 0
7877883872 بوشن تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ مک

بوشن تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ مک

1/2*1 عدد 9,600 0
7877883873 بوشن تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱ اینچ مک

بوشن تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱ اینچ مک

1*3/4 عدد 9,600 0
7877883874 مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 140,000 0
7877883875 مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ مک

مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ مک

1 عدد 180,000 0
7877883876 مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 308,000 0
7877883877 مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ مک

مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ مک

2 عدد 595,000 0
7877883878 مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

2,1/2 عدد 1,030,000 0
7877883879 مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ مک

مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ مک

3 عدد 1,200,000 0
7877883880 مهره ماسوره گالوانیزه ۴ اینچ مک

مهره ماسوره گالوانیزه ۴ اینچ مک

4 عدد 1,690,000 0
7877883881 درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک

1/2 عدد 17,000 0
7877883882 درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک

3/4 عدد 30,000 0
7877883883 درپوش نری گالوانیزه ۱ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۱ اینچ مک

1 عدد 38,500 0
7877883884 درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک

1,1/4 عدد 69,000 0
7877883885 درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک

1,1/2 عدد 90,000 0
7877883886 درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ مک

2 عدد 118,000 0
7877883887 درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک

2,1/2 عدد 275,000 0
7877883888 درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ مک

3 عدد 340,000 0
7877883888 درپوش نری گالوانیزه ۴ اینچ مک

درپوش نری گالوانیزه ۴ اینچ مک

4 عدد 660,000 0
7877883889 تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ مک

۱/۲*۳/۴ عدد 24,000 0
7877883890 تبدیل گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ مک

۱*۳/۴ عدد 44,000 0
7877883891 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ مک

۱,۱/۴*۳/۴ عدد 77,000 0
7877883892 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ مک

۱,۱/۲*۳/۴ عدد 100,000 0
7877883893 تبدیل گالوانیزه ۲*۳/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲*۳/۴ اینچ مک

۲*۳/۴ عدد 135,000 0
7877883894 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ مک

۲,۱/۲*۳/۴ عدد 0 0
7877883895 تبدیل گالوانیزه ۳*۳/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۳*۳/۴ اینچ مک

۳*۳/۴ عدد 0 0
7877883896 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱ اینچ مک

۱/۲*۱ عدد 44,000 0
7877883897 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱ اینچ مک

۱,۱/۴*۱ عدد 77,000 0
7877883898 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱ اینچ مک

۱,۱/۲*۱ عدد 100,000 0
7877883899 تبدیل گالوانیزه ۲*۱ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲*۱ اینچ مک

۲*۱ عدد 135,000 0
7877883900 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱ اینچ مک

۲,۱/۲*۱ عدد 230,000 0
7877883901 تبدیل گالوانیزه ۳*۱ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۳*۱ اینچ مک

۳*۱ عدد 400,000 0
7877883902 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

۱/۲*۱,۱/۴ عدد 77,000 0
7877883903 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

۱,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 100,000 0
7877883904 تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۴ اینچ مک

۲*۱,۱/۴ عدد 135,000 0
7877883905 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

۲,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883906 تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۴ اینچ مک

۳*۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883907 تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۴ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۴ اینچ مک

۴*۱,۱/۴ عدد 100,000 0
7877883908 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱,۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱,۱/۲ اینچ مک

۱/۲*۱,۱/۲ عدد 100,000 0
7877883909 تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۲ اینچ مک

۲*۱,۱/۲ عدد 135,000 0
7877883910 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ مک

۲,۱/۲*۱,۱/۲ عدد 230,000 0
7877883911 تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۲ اینچ مک

۳*۱,۱/۲ عدد 400,000 0
7877883912 تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۲ اینچ مک

۴*۱,۱/۲ عدد 510,000 0
7877883913 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲ اینچ مک

۱/۲*۲ عدد 135,000 0
7877883914 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۲ اینچ مک

۲,۱/۲*۲ عدد 230,000 0
7877883915 تبدیل گالوانیزه ۳*۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۳*۲ اینچ مک

۳*۲ عدد 400,000 0
7877883916 تبدیل گالوانیزه ۴*۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۴*۲ اینچ مک

۴*۲ عدد 510,000 0
7877883917 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ مک

۱/۲*۲,۱/۲ عدد 0 0
7877883918 تبدیل گالوانیزه ۳*۲,۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۳*۲,۱/۲ اینچ مک

۳*۲,۱/۲ عدد 400,000 0
7877883919 تبدیل گالوانیزه ۴*۲,۱/۲ اینچ مک

تبدیل گالوانیزه ۴*۲,۱/۲ اینچ مک

۴*۲,۱/۲ عدد 510,000 0
7877883920 سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ مک

۱/۲*۱,۱/۲ عدد 200,000 0
7877883921 سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ مک

۳/۴*۱,۱/۲ عدد 200,000 0
7877883922 سه راه تبدیلی ۱*۱,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۱*۱,۱/۲ اینچ مک

۱*۱,۱/۲ عدد 200,000 0
7877883923 سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ مک

۱,۱/۴*۱,۱/۲ عدد 200,000 0
7877883924 سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۲ اینچ مک

۲*۱,۱/۲ عدد 380,000 0
7877883925 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ مک

۲,۱/۲*۱,۱/۲ عدد 470,000 0
7877883926 سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۲ اینچ مک

۳*۱,۱/۲ عدد 750,000 0
7877883927 سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۲ اینچ مک

۴*۱,۱/۲ عدد 1,150,000 0
7877883928 سه راه تبدیلی ۱/۲*۱ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۱/۲*۱ اینچ مک

۱/۲*۱ عدد 100,000 0
7877883929 سه راه تبدیلی ۳/۴*۱ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳/۴*۱ اینچ مک

۳/۴*۱ عدد 100,000 0
7877883930 سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱ اینچ مک

۱,۱/۴*۱ عدد 150,000 0
7877883931 سه راه تبدیلی ۲*۱ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۲*۱ اینچ مک

۲*۱ عدد 380,000 0
7877883932 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱ اینچ مک

۲,۱/۲*۱ عدد 470,000 0
7877883933 سه راه تبدیلی ۳*۱ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳*۱ اینچ مک

۳*۱ عدد 750,000 0
7877883934 سه راه تبدیلی ۴*۱ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۴*۱ اینچ مک

۴*۱ عدد 0 0
7877883935 سه راه تبدیلی ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

۱/۲*۱,۱/۴ عدد 150,000 0
7877883936 سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ مک

۳/۴*۱,۱/۴ عدد 150,000 0
7877883937 سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۴ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۴ اینچ مک

۲*۱,۱/۴ عدد 380,000 0
7877883938 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ مک

۲,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 470,000 0
7877883939 سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۴ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۴ اینچ مک

۳*۱,۱/۴ عدد 750,000 0
7877883940 سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۴ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۴ اینچ مک

۴*۱,۱/۴ عدد 1,150,000 0
7877883941 سه راه تبدیلی ۱/۲*۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۱/۲*۲ اینچ مک

۱/۲*۲ عدد 380,000 0
7877883942 سه راه تبدیلی ۳/۴*۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳/۴*۲ اینچ مک

۳/۴*۲ عدد 380,000 0
7877883943 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۲ اینچ مک

۲,۱/۲*۲ عدد 470,000 0
7877883944 سه راه تبدیلی ۳*۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳*۲ اینچ مک

۳*۲ عدد 750,000 0
7877883945 سه راه تبدیلی ۴*۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۴*۲ اینچ مک

۴*۲ عدد 1,150,000 0
7877883946 سه راه تبدیلی ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ مک

۱/۲*۲,۱/۲ عدد 0 0
7877883947 سه راه تبدیلی ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ مک

۳/۴*۲,۱/۲ عدد 470,000 0
7877883948 سه راه تبدیلی ۳*۲,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۳*۲,۱/۲ اینچ مک

۳*۲,۱/۲ عدد 750,000 0
7877883949 سه راه تبدیلی ۴*۲,۱/۲ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۴*۲,۱/۲ اینچ مک

۴*۲,۱/۲ عدد 1,150,000 0
7877883950 سه راه تبدیلی ۴*۳ اینچ مک

سه راه تبدیلی ۴*۳ اینچ مک

۴*۳ عدد 1,150,000 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 149 از 149 نتیجه
محصولات برند اتصالات گالوانیزه مک
مشخصات فنی
7877883803
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
26,500
0
7877883804
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
53,000
0
7877883805
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ مک
1
عدد
80,000
0
7877883806
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
120,000
0
7877883807
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ مک
1,1/2
عدد
160,000
0
7877883808
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۴ اینچ مک
4
عدد
968,000
0
7877883809
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
26,500
0
7877883810
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
53,000
0
7877883811
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱ اینچ مک
1
عدد
80,000
0
7877883812
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
120,000
0
7877883813
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز۱,۱/۲ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز۱,۱/۲ اینچ مک
1,1/2
عدد
160,000
0
7877883814
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ مک
2
عدد
327,000
0
7877883815
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲,۱/۲ اینچ مک
2,1/2
عدد
445,000
0
7877883816
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ مک
3
عدد
600,000
0
7877883817
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ مک
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ مک
4
عدد
968,000
0
7877883818
سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
36,000
0
7877883819
سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ مک
سه راه مساوی گالوانیزه ۱ اینچ مک
1
عدد
103,000
0
7877883820
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
145,000
0
7877883821
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
1,1/2
عدد
205,000
0
7877883822
سه راه مساوی گالوانیزه ۲ اینچ مک
سه راه مساوی گالوانیزه ۲ اینچ مک
2
عدد
385,000
0
7877883823
سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
2,1/2
عدد
545,000
0
7877883824
سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ مک
سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ مک
3
عدد
785,000
0
7877883825
سه راه مساوی گالوانیزه ۴ اینچ مک
سه راه مساوی گالوانیزه ۴ اینچ مک
4
عدد
1,150,000
0
7877883826
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
30,000
0
7877883827
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
55,000
0
7877883828
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱ اینچ مک
1
عدد
83,500
0
7877883829
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
132,000
0
7877883830
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
1,1/2
عدد
163,000
0
7877883831
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲ اینچ مک
2
عدد
330,000
0
7877883832
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
2,1/2
عدد
470,000
0
7877883833
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۳ اینچ مک
3
عدد
615,000
0
7877883834
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۴ اینچ مک
چپقی ۴۵ درجه گالوانیزه ۴ اینچ مک
4
عدد
1,100,000
0
7877883844
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
26,000
0
7877883845
روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
40,000
0
7877883846
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ ینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱ ینچ مک
1
عدد
66,500
0
7877883847
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
97,000
0
7877883848
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
1,1/2
عدد
143,000
0
7877883849
روپچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ مک
2
عدد
225,000
0
7877883850
روپچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
2,1/2
عدد
308,000
0
7877883851
روپچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ مک
3
عدد
470,000
0
7877883852
روپچ توپیچ گالوانیزه 4 اینچ مک
روپچ توپیچ گالوانیزه 4 اینچ مک
4
عدد
790,000
0
7877883835
چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
30,000
0
7877883836
چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
55,000
0
7877883837
چپقی گالوانیزه ۱ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۱ اینچ مک
1
عدد
83,500
0
7877883838
چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
132,000
0
7877883839
چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
1,1/2
عدد
163,000
0
7877883840
چپقی گالوانیزه ۲ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۲ اینچ مک
2
عدد
330,000
0
7877883841
چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
2,1/2
عدد
470,000
0
7877883842
چپقی گالوانیزه ۳ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۳ اینچ مک
3
عدد
615,000
0
7877883843
چپقی گالوانیزه ۴ اینچ مک
چپقی گالوانیزه ۴ اینچ مک
4
عدد
1,100,000
0
7877883853
مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
23,500
0
7877883854
مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
40,000
0
7877883855
مغزی گالوانیزه ۱ اینچ مک
مغزی گالوانیزه ۱ اینچ مک
1
عدد
57,000
0
7877883856
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
85,000
0
7877883857
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
1,1/2
عدد
103,000
0
7877883858
مغزی گالوانیزه ۴ اینچ مک
مغزی گالوانیزه ۴ اینچ مک
4
عدد
555,000
0
7877883859
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ مک
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ مک
1/2*3/4
عدد
41,000
0
7877883860
مغزی تبدیلی گالوانیزه 1*۱/۲ اینچ مک
مغزی تبدیلی گالوانیزه 1*۱/۲ اینچ مک
1/2*1
عدد
60,000
0
7877883861
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ مک
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ مک
3/4*1
عدد
60,000
0
7877883862
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
25,000
0
7877883863
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
41,000
0
7877883864
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱ اینچ مک
1
عدد
57,000
0
7877883865
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
85,000
0
7877883866
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ مک
1,1/2
عدد
110,000
0
7877883867
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲ اینچ مک
2
عدد
199,000
0
7877883868
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
2,1/2
عدد
290,000
0
7877883869
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳ اینچ مک
3
عدد
420,000
0
7877883870
بوشن لبه دار گالوانیزه ۴ اینچ مک
بوشن لبه دار گالوانیزه ۴ اینچ مک
4
عدد
595,000
0
7877883871
بوشن تبدیل گالوانیزه۳/۴*۱/۲ اینچ مک
بوشن تبدیل گالوانیزه۳/۴*۱/۲ اینچ مک
1/2*3/4
عدد
57,000
0
7877883872
بوشن تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ مک
بوشن تبدیل گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ مک
1/2*1
عدد
9,600
0
7877883873
بوشن تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱ اینچ مک
بوشن تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱ اینچ مک
1*3/4
عدد
9,600
0
7877883874
مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
مهره ماسوره گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
140,000
0
7877883875
مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ مک
مهره ماسوره گالوانیزه ۱ اینچ مک
1
عدد
180,000
0
7877883876
مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
مهره ماسوره گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ مک
1,1/4
عدد
308,000
0
7877883877
مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ مک
مهره ماسوره گالوانیزه ۲ اینچ مک
2
عدد
595,000
0
7877883878
مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
مهره ماسوره گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ مک
2,1/2
عدد
1,030,000
0
7877883879
مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ مک
مهره ماسوره گالوانیزه ۳ اینچ مک
3
عدد
1,200,000
0
7877883880
مهره ماسوره گالوانیزه ۴ اینچ مک
مهره ماسوره گالوانیزه ۴ اینچ مک
4
عدد
1,690,000
0
7877883881
درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ مک
1/2
عدد
17,000
0
7877883882
درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ مک
3/4
عدد
30,000
0