محصولات برند شیرآلات کیزایران

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
53109135 شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز ۱/۲

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز ۱/۲

1/2 عدد 242,000 0
53109136 شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 3/4

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 3/4

3/4 عدد 338,800 0
53109137 شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1

1 عدد 508,200 0
53109138 شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1,1/4

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1,1/4

1,1/4 عدد 750,200 0
53109139 شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1,1/2

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1,1/2

1,1/2 عدد 1,004,300 0
53109140 شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 2

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 2

2 عدد 1,524,600 0
53109141 شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 2,1/2

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 2,1/2

2,1/2 عدد 2,843,500 0
53109144 شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 3

شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 3

3 عدد 3,787,300 0
77788318 شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1/2

شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1/2

1/2 عدد 183,400 0
77788319 شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 3/4

شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 3/4

3/4 عدد 253,000 0
77788320 شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1

شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1

1 عدد 379,500 0
77788321 شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1,1/4

شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1,1/4

1,1/4 عدد 594,600 0
77788322 شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1,1/2

شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1,1/2

1,1/2 عدد 721,100 0
777883223 شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 2

شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 2

2 عدد 1,087,900 0
7778832299 شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1/2

شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1/2

1/2 عدد 328,900 0
7778832300 شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 3/4

شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 3/4

3/4 عدد 468,100 0
7778832301 شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1

شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1

1 عدد 695,800 0
7778832303 شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1,1/4

شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1,1/4

1,1/4 عدد 1,265,000 0
7778832304 شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1,1/2

شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1,1/2

1,1/2 عدد 1,707,800 0
7778832305 شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 2

شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 2

2 عدد 2,150,500 0
7778832310 شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1/2

شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1/2

1/2 عدد 113,900 0
7778832311 شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 3/4

شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 3/4

3/4 عدد 145,500 0
7778832312 شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1

شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1

1 عدد 177,100 0
7778832313 شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1,1/4

شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1,1/4

1,1/4 عدد 253,000 0
7778832314 شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1,1/2

شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1,1/2

1,1/2 عدد 335,200 0
7778832314 شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 2

شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 2

2 عدد 506,000 0
7778832315 شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی کیزایران سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی کیزایران سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

۱/۲*۱/۲ عدد 145,500 0
7778832316 شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی کیزایران سایز۳/۸*۱/۲ اینچ

شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی کیزایران سایز۳/۸*۱/۲ اینچ

۳/۸*۱/۲ عدد 145,500 0
7778832317 شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز ۱/۲ اینچ

شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 177,100 0
7778832318 شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز 3/4 اینچ

شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 265,700 0
7778832319 شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز 1 اینچ

شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز 1 اینچ

1 عدد 480,700 0
7778832320 شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز ۱/۲ اینچ

شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 151,800 0
7778832321 شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز 3/4 اینچ

شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز 3/4 اینچ

3/4 عدد 215,100 0
7778832322 شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز 1 اینچ

شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز 1 اینچ

1 عدد 392,200 0
7778832323 شیر کوپلی برنجی کیزایران سایز ۱۶*۱/۲ اینچ

شیر کوپلی برنجی کیزایران سایز ۱۶*۱/۲ اینچ

۱۶*۱/۲ عدد 164,500 0
7778832324 شیر کوپلی برنجی کیزایران سایز ۱/۲*۲۰ اینچ

شیر کوپلی برنجی کیزایران سایز ۱/۲*۲۰ اینچ

۱/۲*۲۰ عدد 177,100 0
7778832325 شیر آتش نشانی برنجی کیزایران سایز ۱،۱/۲ اینچ

شیر آتش نشانی برنجی کیزایران سایز ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 785,600 0
7778832326 شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1/2

شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1/2

1/2 عدد 139,200 0
7778832327 شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 3/4

شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 3/4

3/4 عدد 202,400 0
7778832328 شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1

شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1

1 عدد 316,300 0
7778832329 شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1,1/4

شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1,1/4

1,1/4 عدد 341,600 0
7778832330 شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1,1/2

شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1,1/2

1,1/2 عدد 485,800 0
7778832331 شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 2

شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 2

1 عدد 721,100 0
7778832332 شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 1/2

شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 1/2

1/2 عدد 164,500 0
7778832333 شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 3/4

شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 3/4

3/4 عدد 253,000 0
7778832334 شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 1

شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 1

1 عدد 379,500 0
7778832334 شیر صافی برنجی کیز ایران سایز ۱,۱/۴

شیر صافی برنجی کیز ایران سایز ۱,۱/۴

۱,۱/۴ عدد 632,500 0
7778832335 شیر صافی برنجی کیز ایران سایز ۱,۱/۲

شیر صافی برنجی کیز ایران سایز ۱,۱/۲

۱,۱/۲ عدد 885,500 0
7778832336 شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 2

شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 2

2 عدد 1,416,800 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 49 از 49 نتیجه
محصولات برند شیرآلات کیزایران
مشخصات فنی
53109135
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز ۱/۲
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز ۱/۲
1/2
عدد
242,000
0
53109136
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 3/4
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 3/4
3/4
عدد
338,800
0
53109137
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1
1
عدد
508,200
0
53109138
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1,1/4
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1,1/4
1,1/4
عدد
750,200
0
53109139
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1,1/2
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 1,1/2
1,1/2
عدد
1,004,300
0
53109140
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 2
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 2
2
عدد
1,524,600
0
53109141
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 2,1/2
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 2,1/2
2,1/2
عدد
2,843,500
0
53109144
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 3
شیر فلکه برنجی کشویی کیز ایران سایز 3
3
عدد
3,787,300
0
77788318
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1/2
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1/2
1/2
عدد
183,400
0
77788319
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 3/4
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 3/4
3/4
عدد
253,000
0
77788320
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1
1
عدد
379,500
0
77788321
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1,1/4
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1,1/4
1,1/4
عدد
594,600
0
77788322
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1,1/2
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 1,1/2
1,1/2
عدد
721,100
0
777883223
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 2
شیر یکطرفه دریچه ای برنجی کیزایران سایز 2
2
عدد
1,087,900
0
7778832299
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1/2
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1/2
1/2
عدد
328,900
0
7778832300
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 3/4
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 3/4
3/4
عدد
468,100
0
7778832301
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1
1
عدد
695,800
0
7778832303
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1,1/4
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1,1/4
1,1/4
عدد
1,265,000
0
7778832304
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1,1/2
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 1,1/2
1,1/2
عدد
1,707,800
0
7778832305
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 2
شیر فلکه برنجی سوزنی کیزایران سایز 2
2
عدد
2,150,500
0
7778832310
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1/2
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1/2
1/2
عدد
113,900
0
7778832311
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 3/4
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 3/4
3/4
عدد
145,500
0
7778832312
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1
1
عدد
177,100
0
7778832313
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1,1/4
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1,1/4
1,1/4
عدد
253,000
0
7778832314
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1,1/2
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 1,1/2
1,1/2
عدد
335,200
0
7778832314
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 2
شیر سوپاپی برنجی کیزایران سایز 2
2
عدد
506,000
0
7778832315
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی کیزایران سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی کیزایران سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
۱/۲*۱/۲
عدد
145,500
0
7778832316
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی کیزایران سایز۳/۸*۱/۲ اینچ
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی کیزایران سایز۳/۸*۱/۲ اینچ
۳/۸*۱/۲
عدد
145,500
0
7778832317
شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز ۱/۲ اینچ
شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
177,100
0
7778832318
شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز 3/4 اینچ
شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
265,700
0
7778832319
شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز 1 اینچ
شیر کلکتوری روپیچ برنجی کیزایران سایز 1 اینچ
1
عدد
480,700
0
7778832320
شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز ۱/۲ اینچ
شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
151,800
0
7778832321
شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز 3/4 اینچ
شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز 3/4 اینچ
3/4
عدد
215,100
0
7778832322
شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز 1 اینچ
شیر کلکتوری توپیچ برنجی کیزایران سایز 1 اینچ
1
عدد
392,200
0
7778832323
شیر کوپلی برنجی کیزایران سایز ۱۶*۱/۲ اینچ
شیر کوپلی برنجی کیزایران سایز ۱۶*۱/۲ اینچ
۱۶*۱/۲
عدد
164,500
0
7778832324
شیر کوپلی برنجی کیزایران سایز ۱/۲*۲۰ اینچ
شیر کوپلی برنجی کیزایران سایز ۱/۲*۲۰ اینچ
۱/۲*۲۰
عدد
177,100
0
7778832325
شیر آتش نشانی برنجی کیزایران سایز ۱،۱/۲ اینچ
شیر آتش نشانی برنجی کیزایران سایز ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
785,600
0
7778832326
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1/2
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1/2
1/2
عدد
139,200
0
7778832327
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 3/4
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 3/4
3/4
عدد
202,400
0
7778832328
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1
1
عدد
316,300
0
7778832329
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1,1/4
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1,1/4
1,1/4
عدد
341,600
0
7778832330
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1,1/2
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 1,1/2
1,1/2
عدد
485,800
0
7778832331
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 2
شیر خودکار فنری برنجی کیزایران سایز 2
1
عدد
721,100
0
7778832332
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 1/2
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 1/2
1/2
عدد
164,500
0
7778832333
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 3/4
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 3/4
3/4
عدد
253,000
0
7778832334
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 1
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 1
1
عدد
379,500
0
7778832334
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز ۱,۱/۴
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز ۱,۱/۴
۱,۱/۴
عدد
632,500
0
7778832335
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز ۱,۱/۲
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز ۱,۱/۲
۱,۱/۲
عدد
885,500
0
7778832336
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 2
شیر صافی برنجی کیز ایران سایز 2
2
عدد
1,416,800
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 49 از 49 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید