محصولات برند اتصالات جوشی امین

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
7877883254 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 0 0
7877883255 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

3/4 عدد 0 0
7877883256 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 11,500 0
7877883257 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/4 عدد 17,900 0
7877883258 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/2 عدد 22,500 0
7877883258 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

2 عدد 34,500 0
7877883259 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2 عدد 56,000 0
7877883260 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

3 عدد 77,000 0
7877883261 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

4 عدد 0 0
7877883262 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین

5 عدد 249,000 0
7877883263 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین

6 عدد 351,000 0
7877883264 زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین

8 عدد 683,000 0
7877883273 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

4 عدد 150,000 0
7877883272 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

3 عدد 93,000 0
7877883271 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2 عدد 67,000 0
7877883270 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

2 عدد 42,000 0
7877883269 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/2 عدد 27,000 0
7877883268 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/4 عدد 21,500 0
7877883267 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 11,900 0
7877883266 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

3/4 عدد 10,000 0
7877883265 زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 6,500 0
7877883274 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 4,150 0
7877883275 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

3/4 عدد 5,300 0
7877883276 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 7,700 0
7877883277 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/4 عدد 10,500 0
7877883278 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/2 عدد 12,900 0
7877883279 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

2 عدد 17,000 0
7877883280 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2 عدد 29,500 0
7877883281 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

3 عدد 38,000 0
7877883282 سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

4 عدد 57,000 0
7877883283 سردنده N.P.T رولینگ سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T رولینگ سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 0 0
7877883284 سردنده N.P.T رولینگ سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T رولینگ سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

3/4 عدد 0 0
7877883285 سردنده N.P.T رولینگ سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T رولینگ سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 0 0
7877883286 کپ کاسه ای سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 1,350 0
7877883287 کپ کاسه ای سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

3/4 عدد 1,500 0
7877883288 کپ کاسه ای سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 1,600 0
7877883289 کپ کاسه ای سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/4 عدد 3,100 0
7877883290 کپ کاسه ای سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/2 عدد 4,000 0
7877883291 کپ کاسه ای سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

2 عدد 6,600 0
7877883292 کپ کاسه ای سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2 عدد 10,700 0
7877883293 کپ کاسه ای سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

3 عدد 13,200 0
7877883294 کپ کاسه ای سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

4 عدد 20,000 0
7877883295 کپ کاسه ای سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین

5 عدد 42,400 0
7877883296 کپ کاسه ای سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین

6 عدد 63,000 0
7877883297 کپ کاسه ای سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین

8 عدد 109,000 0
7877883298 کپ کاسه ای سایز 10 اینچ فولاد صنعت امین

کپ کاسه ای سایز 10 اینچ فولاد صنعت امین

10 عدد 170,000 0
7877883299 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 11,000 0
7877883300 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین

3/4 عدد 14,500 0
7877883301 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 19,800 0
7877883302 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/4 عدد 33,000 0
7877883303 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/2 عدد 44,000 0
7877883304 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین

2 عدد 64,000 0
7877883305 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2 عدد 104,000 0
7877883306 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین

3 عدد 121,000 0
7877883307 سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار درزدار سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

4 عدد 210,000 0
7877883308 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۳/۴ عدد 13,500 0
7877883309 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3/4*1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3/4*1 اینچ فولاد صنعت امین

1*3/4 عدد 18,500 0
7877883310 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1/2*1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1/2*1 اینچ فولاد صنعت امین

1*1/2 عدد 17,500 0
7877883311 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/4*1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/4*1 اینچ فولاد صنعت امین

1*1,1/4 عدد 31,000 0
7877883312 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3/4*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/4*3/4 عدد 29,000 0
7877883313 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1/2*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/4*1/2 عدد 28,000 0
7877883314 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/4*1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/2*1,1/4 عدد 38,000 0
7877883315 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*1 اینچ فولاد صنعت امین

1*1,1/2 عدد 37,000 0
7877883316 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*3/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*3/4 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/2*3/4 عدد 36,000 0
7877883317 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*1/2 اینچ فولاد صنعت امین

1/2*1,1/2 عدد 35,000 0
7877883318 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*1/2 اینچ فولاد صنعت امین

1/2*1,1/2 عدد 35,000 0
7877883319 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2*1,1/2 عدد 8,900 0
7877883320 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

2*1,1/4 عدد 55,000 0
7877883321 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*1 اینچ فولاد صنعت امین

2*1 عدد 53,000 0
7877883322 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*3/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*3/4 اینچ فولاد صنعت امین

2*3/4 عدد 53,000 0
7877883323 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2*1/2 عدد 53,000 0
7877883324 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2*2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2*2,1/2 عدد 93,000 0
7877883325 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2*1,1/2 عدد 87,000 0
7877883326 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2*1,1/4 عدد 85,000 0
7877883327 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*1 اینچ فولاد صنعت امین

1*2,1/2 عدد 79,000 0
7877883328 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*3/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*3/4 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2*3/4 عدد 79,000 0
7877883329 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 2,1/2*1/2 اینچ فولاد صنعت امین

2,1/2*1/2 عدد 79,000 0
7877883330 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

3*2,1/2 عدد 115,000 0
7877883331 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*2 اینچ فولاد صنعت امین

3*2 عدد 112,000 0
7877883332 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2 *3 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2 *3 اینچ فولاد صنعت امین

1,1/2*3 عدد 109,000 0
7877883333 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3,1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3,1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

3*1,1/4 عدد 105,000 0
7877883334 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3*1 اینچ فولاد صنعت امین

3*1 عدد 103,000 0
7877883335 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3,3/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 3,3/4 اینچ فولاد صنعت امین

3*3/4 عدد 103,000 0
7877883336 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز  1/2* 3 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1/2* 3 اینچ فولاد صنعت امین

3*1/2 عدد 103,000 0
7877883337 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*3 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*3 اینچ فولاد صنعت امین

3*4 عدد 205,000 0
7877883338 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین

4*2,1/2 عدد 195,000 0
7877883339 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*2 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*2 اینچ فولاد صنعت امین

4*2 عدد 185,000 0
7877883340 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 1,1/2*4 اینچ فولاد صنعت امین

4*1,1/2 عدد 185,000 0
7877883341 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین

4*1,1/4 عدد 180,000 0
7877883342 سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*1 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار درزدار سایز 4*1 اینچ فولاد صنعت امین

4*1 عدد 180,000 0
7877883343 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۳/۴ عدد 6,300 0
7877883344 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴*۱ عدد 7,900 0
7877883345 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۱ عدد 8,300 0
7877883346 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۱,۱/۴ عدد 9,600 0
7877883347 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴*۱,۱/۴ عدد 10,500 0
7877883348 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۱,۱/۴ عدد 11,000 0
7877883349 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۱,۱/۲ عدد 13,500 0
7877883350 تبدیل مارکدار درزدار سایز  ۱,۱/۲ * ۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲ * ۱ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۱,۱/۲ عدد 13,500 0
7877883351 تبدیل مارکدار درزدار سایز۱,۱/۲* ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز۱,۱/۲* ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴*۱,۱/۲ عدد 14,000 0
7877883352 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۱,۱/۲ عدد 15,000 0
7877883353 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۲ عدد 24,000 0
7877883354 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲* ۱,۱/۴  اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲* ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۲ عدد 24,000 0
7877883355 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۲ عدد 24,000 0
7877883356 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴*۲ عدد 27,000 0
7877883357 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۲ عدد 28,000 0
7877883358 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۲,۱/۲ عدد 35,000 0
7877883359 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۲,۱/۲ عدد 36,000 0
7877883360 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۲,۱/۲ عدد 37,000 0
7877883361 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۲,۱/۲ عدد 39,000 0
7877883362 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴*۲,۱/۲ عدد 0 0
7877883363 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۲,۱/۲ عدد 0 0
7877883364 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲,۱/۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲,۱/۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۳ عدد 40,000 0
7877883365 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۳ عدد 41,000 0
7877883366 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۳ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۳ عدد 41,000 0
7877883367 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۳ عدد 44,000 0
7877883368 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۳ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۳ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۳ عدد 45,000 0
7877883369 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳* ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳* ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴*۳ عدد 0 0
7877883370 تبدیل مارکدار درزدار سایز۳ * ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز۳ * ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۳ عدد 0 0
7877883371 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳*۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۳*۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۴ عدد 61,000 0
7877883372 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲,۱/۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲,۱/۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۴ عدد 64,000 0
7877883373 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۴ عدد 69,000 0
7877883374 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۲*۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۴ عدد 72,000 0
7877883375 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱,۱/۴*۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۴ عدد 0 0
7877883376 تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار درزدار سایز ۱*۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۴ عدد 0 0
7877883377 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 10,900 0
7877883378 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴ عدد 13,900 0
7877883378 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 19,700 0
7877883379 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴ عدد 36,000 0
7877883380 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲ عدد 46,000 0
7877883381 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲ عدد 91,000 0
7877883382 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲ عدد 142,000 0
7877883383 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین

۳ عدد 189,000 0
7877883384 زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

زانو ۹۰ درجه مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

4 عدد 408,000 0
7877883385 سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 7,800 0
7877883386 سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴ عدد 9,600 0
7877883387 سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 15,500 0
7877883388 سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴ عدد 29,000 0
7877883389 سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲ عدد 31,000 0
7877883390 سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین

2 عدد 38,000 0
7877883391 سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲ عدد 58,000 0
7877883392 سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین

3 عدد 77,000 0
7877883393 سردنده N.P.T مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

سردنده N.P.T مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

4 عدد 98,000 0
7877883394 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

1/2 عدد 17,000 0
7877883395 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴ عدد 21,800 0
7877883396 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۱ اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 38,000 0
7877883397 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴ عدد 74,000 0
7877883398 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲ عدد 94,000 0
7877883399 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۲ اینچ فولاد صنعت امین

1 عدد 125,000 0
7877883400 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲ عدد 190,000 0
7877883401 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز ۳ اینچ فولاد صنعت امین

۳ عدد 255,000 0
7877883402 سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

سه راه مساوی مارکدار مانیسمان سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین

4 عدد 450,000 0
7877883403 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۳/۴ عدد 20,000 0
7877883404 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۳/۴*۱ عدد 35,000 0
7877883405 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۱/۲ عدد 34,000 0
7877883406 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۱ عدد 69,000 0
7877883407 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۳/۴ عدد 65,000 0
7877883408 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۱/۲ عدد 63,000 0
7877883409 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 86,000 0
7877883410 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۱ عدد 79,000 0
7877883411 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۳/۴ عدد 77,000 0
7877883412 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۱/۲ عدد 73,000 0
7877883413 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۱,۱/۲ عدد 113,000 0
7877883414 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۱,۱/۴ عدد 106,000 0
7877883415 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۱ عدد 102,000 0
7877883416 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۳/۴ عدد 99,000 0
7877883417 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۱/۲ عدد 96,000 0
7877883418 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۲ عدد 175,000 0
7877883419 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۱,۱/۲ عدد 165,000 0
7877883420 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 160,000 0
7877883421 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۱ عدد 150,000 0
7877883422 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۳/۴ عدد 150,000 0
7877883423 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۱/۲ عدد 150,000 0
7877883424 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۲,۱/۲ عدد 245,000 0
7877883425 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۲ عدد 245,000 0
7877883426 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۱,۱/۲ عدد 240,000 0
7877883427 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۱,۱/۴ عدد 230,000 0
7877883428 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۱ عدد 225,000 0
7877883429 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۳/۴ عدد 220,000 0
7877883430 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۱/۲ عدد 220,000 0
7877883431 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۳ عدد 415,000 0
7877883432 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۲,۱/۲ عدد 390,000 0
7877883433 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۲ عدد 355,000 0
7877883434 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۱,۱/۲ عدد 355,000 0
7877883435 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۱,۱/۴ عدد 340,000 0
7877883436 سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

سه راه تبدیلی مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۱ عدد 340,000 0
7877883437 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱/۲*۳/۴ عدد 9,500 0
7877883438 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۳/۴ عدد 13,500 0
7877883439 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱*۱/۲ عدد 13,500 0
7877883440 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۱ عدد 26,000 0
7877883441 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۳/۴ عدد 26,500 0
7877883442 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۴*۱/۲ عدد 27,000 0
7877883443 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 32,000 0
7877883444 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۱ عدد 33,000 0
7877883445 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۳/۴ عدد 34,000 0
7877883446 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۱,۱/۲*۱/۲ عدد 36,000 0
7877883447 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۱,۱/۲ عدد 45,000 0
7877883448 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۱,۱/۴ عدد 46,000 0
7877883449 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۱ عدد 47,000 0
7877883450 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۳/۴ عدد 51,000 0
7877883451 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲*۱/۲ عدد 52,000 0
7877883452 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۲ عدد 75,000 0
7877883453 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۱,۱/۲ عدد 77,000 0
7877883454 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 79,000 0
7877883455 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۱ عدد 79,000 0
7877883456 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۳/۴ عدد 0 0
7877883457 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۲,۱/۲*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۲,۱/۲*۱/۲ عدد 0 0
7877883458 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۲,۱/۲ عدد 93,000 0
7877883459 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۲ عدد 94,000 0
7877883460 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۱,۱/۲ عدد 95,000 0
7877883461 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۱,۱/۴ عدد 89,000 0
7877883462 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۱ عدد 92,000 0
7877883463 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۳/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۳/۴ عدد 0 0
7877883464 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۳*۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۳*۱/۲ عدد 0 0
7877883465 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۳ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۳ عدد 145,000 0
7877883466 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۲,۱/۲ عدد 155,000 0
7877883467 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۲ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۲ عدد 125,000 0
7877883468 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱,۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۱,۱/۲ عدد 132,000 0
7877883469 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱,۱/۴ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883470 تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

تبدیل مارکدار مانیسمان سایز ۴*۱ اینچ فولاد صنعت امین

۴*۱ عدد 0 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 219 از 219 نتیجه
محصولات برند اتصالات جوشی امین
مشخصات فنی
7877883254
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
1/2
عدد
0
0
7877883255
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
3/4
عدد
0
0
7877883256
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
1
عدد
11,500
0
7877883257
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
1,1/4
عدد
17,900
0
7877883258
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
1,1/2
عدد
22,500
0
7877883258
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
2
عدد
34,500
0
7877883259
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
2,1/2
عدد
56,000
0
7877883260
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
3
عدد
77,000
0
7877883261
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
4
عدد
0
0
7877883262
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 5 اینچ فولاد صنعت امین
5
عدد
249,000
0
7877883263
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 6 اینچ فولاد صنعت امین
6
عدد
351,000
0
7877883264
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار سبک سایز 8 اینچ فولاد صنعت امین
8
عدد
683,000
0
7877883273
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 4 اینچ فولاد صنعت امین
4
عدد
150,000
0
7877883272
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 3 اینچ فولاد صنعت امین
3
عدد
93,000
0
7877883271
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 2,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
2,1/2
عدد
67,000
0
7877883270
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 2 اینچ فولاد صنعت امین
2
عدد
42,000
0
7877883269
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
1,1/2
عدد
27,000
0
7877883268
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
1,1/4
عدد
21,500
0
7877883267
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
1
عدد
11,900
0
7877883266
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
3/4
عدد
10,000
0
7877883265
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
زانو ۹۰ درجه درزدار استاندارد سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
1/2
عدد
6,500
0
7877883274
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز ۱/۲ اینچ فولاد صنعت امین
1/2
عدد
4,150
0
7877883275
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 3/4 اینچ فولاد صنعت امین
3/4
عدد
5,300
0
7877883276
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1 اینچ فولاد صنعت امین
1
عدد
7,700
0
7877883277
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/4 اینچ فولاد صنعت امین
1,1/4
عدد
10,500
0
7877883278
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
سردنده N.P.T پرسی C.N.C سایز 1,1/2 اینچ فولاد صنعت امین
1,1/2
عدد
12,900
0