محصولات برند اتصالات گالوانیزه چینی

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
7877883471 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 10,000 0
7877883472 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 15,600 0
7877883473 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ چینی

۱ عدد 21,400 0
7877883474 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 42,500 0
7877883475 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 48,500 0
7877883476 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ چینی

۲ عدد 66,500 0
7877883477 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 118,500 0
7877883478 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ چینی

۳ عدد 163,500 0
7877883479 زانو گالوانیزه ۹۰ سایز 4 اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۹۰ سایز 4 اینچ چینی

4 عدد 316,000 0
7877883480 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 9,700 0
7877883481 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ چینی

2 عدد 65,500 0
7877883482 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ چینی

3 عدد 150,000 0
7877883483 زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ چینی

زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ چینی

4 عدد 275,000 0
7877883484 زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ چینی

زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ چینی

۳/۴*۱/۲ عدد 13,500 0
7877883485 زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱*۱/۲ اینچ چینی

زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱*۱/۲ اینچ چینی

۱*۱/۲ عدد 22,500 0
7877883486 زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱*۳/۴ اینچ چینی

زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱*۳/۴ اینچ چینی

۱*۳/۴ عدد 22,500 0
7877883487 سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

۱/۲ عدد 14,300 0
7877883488 سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 21,600 0
7877883489 سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ چینی

1 عدد 29,000 0
7877883490 سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 49,000 0
7877883491 سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 55,000 0
7877883492 سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ چینی

2 عدد 98,500 0
7877883493 سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 136,000 0
7877883494 سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ چینی

۳ عدد 192,000 0
7877883495 سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ چینی

سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ چینی

4 عدد 327,000 0
7877883496 چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 10,200 0
7877883497 چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 15,800 0
7877883498 چپقی گالوانیزه 1 اینچ چینی

چپقی گالوانیزه 1 اینچ چینی

1 عدد 25,500 0
7877883499 چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 40,000 0
7877883500 چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 54,000 0
7877883501 چپقی گالوانیزه 2 اینچ چینی

چپقی گالوانیزه 2 اینچ چینی

2 عدد 77,000 0
7877883502 چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 124,000 0
7877883503 چپقی گالوانیزه 3 اینچ چینی

چپقی گالوانیزه 3 اینچ چینی

3 عدد 189,000 0
7877883504 چپقی گالوانیزه 4 اینچ چینی

چپقی گالوانیزه 4 اینچ چینی

4 عدد 345,000 0
7877883505 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ چینی

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 11,000 0
7877883506 چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ چینی

چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ چینی

2 عدد 75,000 0
7877883507 روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 7,500 0
7877883508 روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 11,500 0
7877883509 روپیچ توپیچ گالوانیزه 1 اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه 1 اینچ چینی

1 عدد 18,000 0
7877883510 روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 29,000 0
7877883511 روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 38,500 0
7877883512 روپیچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ چینی

۲ عدد 47,000 0
7877883513 روپیچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 117,000 0
7877883514 روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ چینی

3 عدد 138,000 0
7877883515 روپیچ توپیچ گالوانیزه 4 اینچ چینی

روپیچ توپیچ گالوانیزه 4 اینچ چینی

4 عدد 177,000 0
7877883516 مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 6,500 0
7877883517 مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

3/4 عدد 10,000 0
7877883518 مغزی گالوانیزه 1 اینچ چینی

مغزی گالوانیزه 1 اینچ چینی

1 عدد 15,000 0
7877883519 مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 21,800 0
7877883520 مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 27,500 0
7877883521 مغزی گالوانیزه 2 اینچ چینی

مغزی گالوانیزه 2 اینچ چینی

2 عدد 25,800 0
7877883522 مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 67,000 0
7877883523 مغزی گالوانیزه ۳ اینچ چینی

مغزی گالوانیزه ۳ اینچ چینی

۳ عدد 92,000 0
7877883524 مغزی گالوانیزه 4 اینچ چینی

مغزی گالوانیزه 4 اینچ چینی

4 عدد 165,000 0
7877883525 مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱/۲*۳/۴ اینچ چینی

مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱/۲*۳/۴ اینچ چینی

۱/۲*۳/۴ عدد 11,000 0
7877883526 مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ چینی

مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ چینی

۱*۳/۴ عدد 15,800 0
7877883526 مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ چینی

مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ چینی

۱*۱/۲ عدد 15,800 0
7877883527 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 7,800 0
7877883528 بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

3/4 عدد 12,000 0
7877883529 بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ چینی

1 عدد 15,800 0
7877883530 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 29,000 0
7877883531 بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 35,500 0
7877883532 بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ چینی

2 عدد 50,000 0
7877883533 بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 72,000 0
7877883534 بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ چینی

3 عدد 95,500 0
7877883535 بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ چینی

بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ چینی

4 عدد 159,000 0
7877883536 بوشن تبدیلی گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ چینی

بوشن تبدیلی گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ چینی

۳/۴*۱/۲ عدد 11,500 0
7877883537 بوشن تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ چینی

بوشن تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ چینی

۱*۳/۴ عدد 16,600 0
7877883538 بوشن تبدیلی گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ چینی

بوشن تبدیلی گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ چینی

۱*۱/۲ عدد 17,000 0
7877883539 مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 23,800 0
7877883540 مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 35,300 0
7877883541 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 1 اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه 1 اینچ چینی

1 عدد 50,500 0
7877883542 مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 76,500 0
7877883543 مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 95,500 0
7877883544 مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۲ اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۲ اینچ چینی

۲ عدد 138,000 0
7877883545 مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 220,000 0
7877883546 مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۳ اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه ۳ اینچ چینی

۳ عدد 320,000 0
7877883547 مهره ماسوره سفید گالوانیزه 4 اینچ چینی

مهره ماسوره سفید گالوانیزه 4 اینچ چینی

4 عدد 395,000 0
7877883548 درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 0 0
7877883549 درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 0 0
7877883550 درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه 1 اینچ چینی

1 عدد 0 0
7877883551 درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 0 0
7877883552 درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 0 0
7877883553 درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه ۲ اینچ چینی

۲ عدد 0 0
7877883554 درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 0 0
7877883555 درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه ۳ اینچ چینی

۳ عدد 0 0
7877883556 درپوش نری گالوانیزه 4 اینچ چینی

درپوش نری گالوانیزه 4 اینچ چینی

4 عدد 0 0
7877883557 بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 6,700 0
7877883558 بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 8,000 0
7877883559 بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۱ اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۱ اینچ چینی

۱ عدد 14,700 0
7877883560 بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 21,200 0
7877883561 بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 32,000 0
7877883562 بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۲ اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۲ اینچ چینی

۲ عدد 42,000 0
7877883563 بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲ عدد 78,000 0
7877883564 بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۳ اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه ۳ اینچ چینی

3 عدد 95,000 0
7877883565 بوشن جوشی سفید گالوانیزه 4 اینچ چینی

بوشن جوشی سفید گالوانیزه 4 اینچ چینی

4 عدد 127,000 0
7877883566 چهار راه تخت ۱/۲ اینچ چینی

چهار راه تخت ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 22,000 0
7877883567 چهار راه تخت ۳/۴ اینچ چینی

چهار راه تخت ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 30,500 0
7877883568 چهار راه تخت ۱ اینچ چینی

چهار راه تخت ۱ اینچ چینی

1 عدد 35,000 0
7877883569 چهار راه تخت ۱,۱/۴ اینچ چینی

چهار راه تخت ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 61,000 0
7877883570 چهار راه تخت ۱,۱/۲ اینچ چینی

چهار راه تخت ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 76,000 0
7877883571 چهار راه تخت 2 اینچ چینی

چهار راه تخت 2 اینچ چینی

۲ عدد 160,000 0
7877883572 گپ ۱/۲ اینچ چینی

گپ ۱/۲ اینچ چینی

1/2 عدد 5,000 0
7877883573 گپ ۳/۴ اینچ چینی

گپ ۳/۴ اینچ چینی

۳/۴ عدد 7,000 0
7877883574 گپ 1 اینچ چینی

گپ 1 اینچ چینی

1 عدد 12,500 0
7877883575 گپ ۱,۱/۴ اینچ چینی

گپ ۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴ عدد 21,000 0
7877883576 گپ ۱,۱/۲ اینچ چینی

گپ ۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲ عدد 30,000 0
7877883577 گپ 2 اینچ چینی

گپ 2 اینچ چینی

2 عدد 41,500 0
7877883578 تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۳/۴*۱/۲ اینچ چینی

۳/۴*۱/۲ عدد 5,300 0
7877883579 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۳/۴ اینچ چینی

۱,۱/۴*۳/۴ عدد 17,000 0
7877883580 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۳/۴ اینچ چینی

۱,۱/۲*۳/۴ عدد 19,500 0
7877883581 تبدیل گالوانیزه ۲*۳/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲*۳/۴ اینچ چینی

۲*۳/۴ عدد 31,000 0
7877883582 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۳/۴ اینچ چینی

۲,۱/۲*۳/۴ عدد 60,000 0
7877883583 تبدیل گالوانیزه ۳*۳/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۳*۳/۴ اینچ چینی

۳*۳/۴ عدد 90,000 0
7877883584 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۱ اینچ چینی

۱/۲*۱ عدد 9,200 0
7877883585 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱ اینچ چینی

۱,۱/۴*۱ عدد 15,000 0
7877883586 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱ اینچ چینی

۱,۱/۲*۱ عدد 19,500 0
7877883587 تبدیل گالوانیزه ۲*۱ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲*۱ اینچ چینی

۲*۱ عدد 31,000 0
7877883588 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱ اینچ چینی

۲,۱/۲*۱ عدد 60,000 0
7877883589 تبدیل گالوانیزه ۳*۱ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۳*۱ اینچ چینی

۳*۱ عدد 90,000 0
7877883590 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۴*۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۴*۱/۲ عدد 17,000 0
7877883591 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

۱,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 18,500 0
7877883592 تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

۲*۱,۱/۴ عدد 31,000 0
7877883593 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

۲,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 60,000 0
7877883594 تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۴ اینچ چینی

۳*۱,۱/۴ عدد 90,000 0
7877883595 تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۴ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۴ اینچ چینی

۴*۱,۱/۴ عدد 155,000 0
7877883596 تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۲*۱/۲ عدد 20,000 0
7877883597 تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲*۱,۱/۲ اینچ چینی

۲*۱,۱/۲ عدد 29,500 0
7877883598 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲*۱,۱/۲ عدد 60,000 0
7877883599 تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۳*۱,۱/۲ اینچ چینی

۳*۱,۱/۲ عدد 90,000 0
7877883600 تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۴*۱,۱/۲ اینچ چینی

۴*۱,۱/۲ عدد 155,000 0
7877883601 تبدیل گالوانیزه ۲*۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲*۱/۲ اینچ چینی

۲*۱/۲ عدد 31,000 0
7877883602 تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۲,۱/۲*۲ اینچ چینی

۲,۱/۲*۲ عدد 55,000 0
7877883603 تبدیل گالوانیزه ۳*۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۳*۲ اینچ چینی

۳*۲ عدد 90,000 0
7877883604 تبدیل گالوانیزه ۴*۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۴*۲ اینچ چینی

۴*۲ عدد 155,000 0
7877883605 تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ چینی

۱/۲*۲,۱/۲ عدد 62,000 0
7877883606 تبدیل گالوانیزه ۳*۲,۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۳*۲,۱/۲ اینچ چینی

۳*۲,۱/۲ عدد 75,000 0
7877883607 تبدیل گالوانیزه ۴*۲,۱/۲ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۴*۲,۱/۲ اینچ چینی

۴*۲,۱/۲ عدد 155,000 0
7877883608 تبدیل گالوانیزه ۴*۳ اینچ چینی

تبدیل گالوانیزه ۴*۳ اینچ چینی

۴*۳ عدد 148,000 0
7877883609 سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۱,۱/۲*۱/۲ اینچ چینی

۱/۲*۱,۱/۲ عدد 50,000 0
7877883610 سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۲ اینچ چینی

۳/۴*۱,۱/۲ عدد 54,000 0
7877883611 سه راه تبدیلی ۱*۱,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۱*۱,۱/۲ اینچ چینی

۱*۱,۱/۲ عدد 57,500 0
7877883612 سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱,۱/۲ اینچ چینی

۱,۱/۴*۱,۱/۲ عدد 57,500 0
7877883613 سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۲ اینچ چینی

۲*۱,۱/۲ عدد 78,000 0
7877883614 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۲ اینچ چینی

۲,۱/۲*۱,۱/۲ عدد 147,000 0
7877883615 سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۲ اینچ چینی

۳*۱,۱/۲ عدد 177,000 0
7877883616 سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۲ اینچ چینی

۴*۱,۱/۲ عدد 320,000 0
7877883617 سه راه تبدیلی ۱*۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۱*۱/۲ اینچ چینی

۱*۱/۲ عدد 29,500 0
7877883618 سه راه تبدیلی ۱*۳/۴ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۱*۳/۴ اینچ چینی

۱*۳/۴ عدد 29,500 0
7877883619 سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۱,۱/۴*۱ اینچ چینی

۱,۱/۴*۱ عدد 46,000 0
7877883620 سه راه تبدیلی ۲*۱ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲*۱ اینچ چینی

۲*۱ عدد 75,000 0
7877883621 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱ اینچ چینی

۲,۱/۲*۱ عدد 147,000 0
7877883622 سه راه تبدیلی ۳*۱ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۳*۱ اینچ چینی

۳*۱ عدد 177,000 0
7877883623 سه راه تبدیلی ۴*۱ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۴*۱ اینچ چینی

۴*۱ عدد 320,000 0
7877883624 سه راه تبدیلی ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۱/۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

۱/۲*۱,۱/۴ عدد 39,000 0
7877883625 سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۳/۴*۱,۱/۴ اینچ چینی

۳/۴*۱,۱/۴ عدد 43,000 0
7877883626 سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

۲*۱,۱/۴ عدد 75,000 0
7877883627 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۱,۱/۴ اینچ چینی

۲,۱/۲*۱,۱/۴ عدد 147,000 0
7877883628 سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۴ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۳*۱,۱/۴ اینچ چینی

۳*۱,۱/۴ عدد 177,000 0
7877883629 سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۴ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۴*۱,۱/۴ اینچ چینی

۴*۱,۱/۴ عدد 320,000 0
7877883630 سه راه تبدیلی ۲*۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲*۱/۲ اینچ چینی

۲*۱/۲ عدد 75,000 0
7877883631 سه راه تبدیلی ۲*۳/۴ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲*۳/۴ اینچ چینی

۲*۳/۴ عدد 75,000 0
7877883632 سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۲,۱/۲*۲ اینچ چینی

۲,۱/۲*۲ عدد 147,000 0
7877883633 سه راه تبدیلی ۳*۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۳*۲ اینچ چینی

۳*۲ عدد 177,000 0
7877883634 سه راه تبدیلی ۴*۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۴*۲ اینچ چینی

۴*۲ عدد 320,000 0
7877883635 سه راه تبدیلی ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۱/۲*۲,۱/۲ اینچ چینی

۱/۲*۲,۱/۲ عدد 147,000 0
7877883636 سه راه تبدیلی ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۳/۴*۲,۱/۲ اینچ چینی

۳/۴*۲,۱/۲ عدد 147,000 0
7877883637 سه راه تبدیلی ۳*۲,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۳*۲,۱/۲ اینچ چینی

۳*۲,۱/۲ عدد 182,000 0
7877883638 سه راه تبدیلی ۴*۲,۱/۲ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۴*۲,۱/۲ اینچ چینی

۴*۲,۱/۲ عدد 320,000 0
7877883639 سه راه تبدیلی ۴*۳ اینچ چینی

سه راه تبدیلی ۴*۳ اینچ چینی

۴*۳ عدد 320,000 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 170 از 170 نتیجه
محصولات برند اتصالات گالوانیزه چینی
مشخصات فنی
7877883471
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱/۲ اینچ چینی
1/2
عدد
10,000
0
7877883472
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳/۴ اینچ چینی
۳/۴
عدد
15,600
0
7877883473
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱ اینچ چینی
۱
عدد
21,400
0
7877883474
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۴ اینچ چینی
۱,۱/۴
عدد
42,500
0
7877883475
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۱,۱/۲ اینچ چینی
۱,۱/۲
عدد
48,500
0
7877883476
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲ اینچ چینی
۲
عدد
66,500
0
7877883477
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۲,۱/۲ اینچ چینی
۲,۱/۲
عدد
118,500
0
7877883478
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز ۳ اینچ چینی
۳
عدد
163,500
0
7877883479
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز 4 اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۹۰ سایز 4 اینچ چینی
4
عدد
316,000
0
7877883480
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ چینی
1/2
عدد
9,700
0
7877883481
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ چینی
2
عدد
65,500
0
7877883482
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۳ اینچ چینی
3
عدد
150,000
0
7877883483
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ چینی
زانو گالوانیزه ۴۵ سایز ۴ اینچ چینی
4
عدد
275,000
0
7877883484
زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ چینی
زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ چینی
۳/۴*۱/۲
عدد
13,500
0
7877883485
زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱*۱/۲ اینچ چینی
زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱*۱/۲ اینچ چینی
۱*۱/۲
عدد
22,500
0
7877883486
زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱*۳/۴ اینچ چینی
زانو تبدیلی گالوانیزه سایز ۱*۳/۴ اینچ چینی
۱*۳/۴
عدد
22,500
0
7877883487
سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
۱/۲
عدد
14,300
0
7877883488
سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
۳/۴
عدد
21,600
0
7877883489
سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه 1 اینچ چینی
1
عدد
29,000
0
7877883490
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
۱,۱/۴
عدد
49,000
0
7877883491
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
۱,۱/۲
عدد
55,000
0
7877883492
سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه 2 اینچ چینی
2
عدد
98,500
0
7877883493
سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
۲,۱/۲
عدد
136,000
0
7877883494
سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه ۳ اینچ چینی
۳
عدد
192,000
0
7877883495
سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ چینی
سه راه مساوی گالوانیزه 4 اینچ چینی
4
عدد
327,000
0
7877883496
چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
چپقی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
1/2
عدد
10,200
0
7877883497
چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
چپقی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
۳/۴
عدد
15,800
0
7877883498
چپقی گالوانیزه 1 اینچ چینی
چپقی گالوانیزه 1 اینچ چینی
1
عدد
25,500
0
7877883499
چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
چپقی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
۱,۱/۴
عدد
40,000
0
7877883500
چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
چپقی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
۱,۱/۲
عدد
54,000
0
7877883501
چپقی گالوانیزه 2 اینچ چینی
چپقی گالوانیزه 2 اینچ چینی
2
عدد
77,000
0
7877883502
چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
چپقی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
۲,۱/۲
عدد
124,000
0
7877883503
چپقی گالوانیزه 3 اینچ چینی
چپقی گالوانیزه 3 اینچ چینی
3
عدد
189,000
0
7877883504
چپقی گالوانیزه 4 اینچ چینی
چپقی گالوانیزه 4 اینچ چینی
4
عدد
345,000
0
7877883505
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ چینی
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۱/۲ اینچ چینی
1/2
عدد
11,000
0
7877883506
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ چینی
چپقی گالوانیزه ۴۵ سایز ۲ اینچ چینی
2
عدد
75,000
0
7877883507
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
1/2
عدد
7,500
0
7877883508
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
۳/۴
عدد
11,500
0
7877883509
روپیچ توپیچ گالوانیزه 1 اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه 1 اینچ چینی
1
عدد
18,000
0
7877883510
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
۱,۱/۴
عدد
29,000
0
7877883511
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
۱,۱/۲
عدد
38,500
0
7877883512
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۲ اینچ چینی
۲
عدد
47,000
0
7877883513
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
۲,۱/۲
عدد
117,000
0
7877883514
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه ۳ اینچ چینی
3
عدد
138,000
0
7877883515
روپیچ توپیچ گالوانیزه 4 اینچ چینی
روپیچ توپیچ گالوانیزه 4 اینچ چینی
4
عدد
177,000
0
7877883516
مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
مغزی گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
1/2
عدد
6,500
0
7877883517
مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
مغزی گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
3/4
عدد
10,000
0
7877883518
مغزی گالوانیزه 1 اینچ چینی
مغزی گالوانیزه 1 اینچ چینی
1
عدد
15,000
0
7877883519
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
۱,۱/۴
عدد
21,800
0
7877883520
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
مغزی گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
۱,۱/۲
عدد
27,500
0
7877883521
مغزی گالوانیزه 2 اینچ چینی
مغزی گالوانیزه 2 اینچ چینی
2
عدد
25,800
0
7877883522
مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
مغزی گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
۲,۱/۲
عدد
67,000
0
7877883523
مغزی گالوانیزه ۳ اینچ چینی
مغزی گالوانیزه ۳ اینچ چینی
۳
عدد
92,000
0
7877883524
مغزی گالوانیزه 4 اینچ چینی
مغزی گالوانیزه 4 اینچ چینی
4
عدد
165,000
0
7877883525
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱/۲*۳/۴ اینچ چینی
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱/۲*۳/۴ اینچ چینی
۱/۲*۳/۴
عدد
11,000
0
7877883526
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ چینی
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۳/۴ اینچ چینی
۱*۳/۴
عدد
15,800
0
7877883526
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ چینی
مغزی تبدیلی گالوانیزه ۱*۱/۲ اینچ چینی
۱*۱/۲
عدد
15,800
0
7877883527
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱/۲ اینچ چینی
1/2
عدد
7,800
0
7877883528
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه ۳/۴ اینچ چینی
3/4
عدد
12,000
0
7877883529
بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه 1 اینچ چینی
1
عدد
15,800
0
7877883530
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۴ اینچ چینی
۱,۱/۴
عدد
29,000
0
7877883531
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه ۱,۱/۲ اینچ چینی
۱,۱/۲
عدد
35,500
0
7877883532
بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه 2 اینچ چینی
2
عدد
50,000
0
7877883533
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه ۲,۱/۲ اینچ چینی
۲,۱/۲
عدد
72,000
0
7877883534
بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه 3 اینچ چینی
3
عدد
95,500
0
7877883535
بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ چینی
بوشن لبه دار گالوانیزه 4 اینچ چینی
4
عدد
159,000
0