محصولات برند شیرآلات سیتکو

مشخصات فنی
کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت(ت) تخفیف(ت) تعداد جمع(ت) جمع با تخفیف(ت)
91897250 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

1/2 عدد 255,000 0
91897251 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897252 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1 اینچ سیتکو

1 عدد 535,000 0
91897253 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

1,1/4 عدد 0 0
91897254 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

1,1/2 عدد 0 0
91897255 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 2 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 2 اینچ سیتکو

2 عدد 1,400,000 0
91897256 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

2,1/2 عدد 26,250,000 0
91897257 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 3 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 3 اینچ سیتکو

3 عدد 4,040,000 0
91897258 شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 4 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 4 اینچ سیتکو

4 عدد 0 0
91897267 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 4 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 4 اینچ سیتکو

4 عدد 0 0
91897266 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 3 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 3 اینچ سیتکو

3 عدد 0 0
91897265 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

2,1/2 عدد 0 0
91897264 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 2 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 2 اینچ سیتکو

2 عدد 0 0
91897263 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

1,1/2 عدد 0 0
91897262 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

1,1/4 عدد 0 0
91897261 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1 اینچ سیتکو

1 عدد 0 0
91897260 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897259 شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1/2 اینچ سیتکو

شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1/2 اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897268 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897269 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897270 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز 2 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز 2 اینچ سیتکو

2 عدد 0 0
91897271 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1/2 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1/2 اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897272 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1 اینچ سیتکو

1 عدد 0 0
91897273 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

1,1/4 عدد 0 0
91897274 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

1,1/2 عدد 0 0
91897275 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 2 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 2 اینچ سیتکو

2 عدد 0 0
91897276 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

2,1/2 عدد 0 0
91897277 شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 3 اینچ سیتکو

شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 3 اینچ سیتکو

3 عدد 0 0
91897278 شیر غیر گازی دسته کلید برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

شیر غیر گازی دسته کلید برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897279 شیر غیر گازی دسته کلید برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی دسته کلید برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897280 شیر غیر گازی صافی دار برنجی،سایز ۳/۴ اینچ سیتکو

شیر غیر گازی صافی دار برنجی،سایز ۳/۴ اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897281 شیر غیر گازی برنجی،سایز ۱/۴ اینچ سیتکو

شیر غیر گازی برنجی،سایز ۱/۴ اینچ سیتکو

1/4 عدد 0 0
91897282 شیر غیر گازی برنجی،سایز 3/8 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی برنجی،سایز 3/8 اینچ سیتکو

3/8 عدد 0 0
91897283 شیر غیر گازی برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897285 شیر غیر گازی برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

1,1/4 عدد 0 0
91897286 شیر غیر گازی برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

1,1/2 عدد 0 0
91897287 شیر غیر گازی برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو

2 عدد 0 0
91897288 شیر غیر گازی برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو

4 عدد 0 0
91897284 شیر غیر گازی برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

1 عدد 0 0
91897289 شیر غیر گازی یکسرروپیچ برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

شیر غیر گازی یکسرروپیچ برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897290 شیر غیر گازی یکسرروپیچ برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی یکسرروپیچ برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

1 عدد 0 0
91897291 شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897292 شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897293 شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

1,1/4 عدد 0 0
91897294 شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

2,1/2 عدد 0 0
91897295 شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو

3 عدد 0 0
91897296 شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو

شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو

4 عدد 0 0
91897297 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897298 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897299 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

1 عدد 0 0
91897300 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

1,1/4 عدد 0 0
91897301 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

1,1/2 عدد 0 0
91897302 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو

2,1/2 عدد 0 0
91897303 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

2,1/2 عدد 0 0
91897304 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو

3 عدد 0 0
91897305 شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو

شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو

4 عدد 0 0
91897306 شیر خودکار فنری برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

شیر خودکار فنری برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897307 شیر خودکار فنری برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر خودکار فنری برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897308 شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

1 عدد 0 0
91897309 شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

1,1/4 عدد 0 0
91897310 شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

1,1/2 عدد 0 0
91897311 شیر خودکار فنری برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو

شیر خودکار فنری برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو

2 عدد 0 0
91897312 شیر خودکار فنری برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

شیر خودکار فنری برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو

2,1/2 عدد 0 0
91897313 شیر صافی برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

شیر صافی برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو

1/2 عدد 0 0
91897314 شیر صافی برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

شیر صافی برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو

3/4 عدد 0 0
91897315 شیر صافی برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

شیر صافی برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو

1 عدد 0 0
91897316 شیر صافی برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

شیر صافی برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو

1,1/4 عدد 0 0
91897317 شیر صافی برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

شیر صافی برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو

1,1/2 عدد 0 0
91897318 شیر صافی برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو

شیر صافی برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو

2 عدد 0 0
91897319 شیر صافی برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو

شیر صافی برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو

3 عدد 0 0
91897320 شیر صافی برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو

شیر صافی برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو

4 عدد 0 0
92953278 نوار تفلون زرد سیتکو

نوار تفلون زرد سیتکو

۱۲ mm* ۰.۰۷۵ mm * ۱۰m عدد 3,100 0
92953279 نوار تفلون قرمز سیتکو

نوار تفلون قرمز سیتکو

۱۲ mm* ۰.۰۷۵ mm * ۱۰m عدد 3,100 0
92953280 نوار تفلون سبز سیتکو

نوار تفلون سبز سیتکو

۱۲ mm* ۰.۰۷۵ mm * ۱۰m عدد 3,100 0
92953281 نوار تفلون صورتی سیتکو

نوار تفلون صورتی سیتکو

۱۲ mm* ۰.۰۷۵ mm * ۱۰m عدد 3,100 0
92953282 تفلون مایع سیتکو

تفلون مایع سیتکو

- عدد 0 0
92953283 شیر گازی سیتکو ۱/۲ اینچ

شیر گازی سیتکو ۱/۲ اینچ

1/2 عدد 0 0
92953284 شیر گازی سیتکو 3/4 اینچ

شیر گازی سیتکو 3/4 اینچ

3/4 عدد 0 0
92953285 شیر گازی سیتکو 1 اینچ

شیر گازی سیتکو 1 اینچ

1 عدد 0 0
92953286 شیر گازی سیتکو ۱،۱/۴ اینچ

شیر گازی سیتکو ۱،۱/۴ اینچ

۱،۱/۴ عدد 0 0
92953287 شیر گازی سیتکو ۱،۱/۲ اینچ

شیر گازی سیتکو ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 0 0
92953288 شیر گازی سیتکو 2 اینچ

شیر گازی سیتکو 2 اینچ

2 عدد 0 0
92953289 شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی سیتکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی سیتکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ

۱/۲*۱/۲ عدد 0 0
92953290 شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی سیتکو سایز 3/8*1/2 اینچ

شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی سیتکو سایز 3/8*1/2 اینچ

۱/۲*3/8 عدد 0 0
92953292 شیر قفلی گازی سیتکو ۱،۱/۲ اینچ

شیر قفلی گازی سیتکو ۱،۱/۲ اینچ

۱،۱/۲ عدد 0 0
92953291 شیر قفلی گازی سیتکو 1 اینچ

شیر قفلی گازی سیتکو 1 اینچ

1 عدد 0 0
92953293 شیر لباسشویی سیتکو سایز ۱/۲*۳/۴

شیر لباسشویی سیتکو سایز ۱/۲*۳/۴

۱/۲*۳/۴ عدد 0 0
92953294 شیر رادیاتور سیتکو

شیر رادیاتور سیتکو

- عدد 0 0
92953295 تفلون مایع اکسون 50 میلی

تفلون مایع اکسون 50 میلی

- عدد 0 0
92953296 تفلون مایع اکسون 250 میلی

تفلون مایع اکسون 250 میلی

- عدد 0 0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 90 از 90 نتیجه
محصولات برند شیرآلات سیتکو
مشخصات فنی
91897250
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
1/2
عدد
255,000
0
91897251
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897252
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1 اینچ سیتکو
1
عدد
535,000
0
91897253
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
1,1/4
عدد
0
0
91897254
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
1,1/2
عدد
0
0
91897255
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 2 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 2 اینچ سیتکو
2
عدد
1,400,000
0
91897256
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
2,1/2
عدد
26,250,000
0
91897257
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 3 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 3 اینچ سیتکو
3
عدد
4,040,000
0
91897258
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 4 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح سیم،سایز 4 اینچ سیتکو
4
عدد
0
0
91897267
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 4 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 4 اینچ سیتکو
4
عدد
0
0
91897266
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 3 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 3 اینچ سیتکو
3
عدد
0
0
91897265
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
2,1/2
عدد
0
0
91897264
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 2 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 2 اینچ سیتکو
2
عدد
0
0
91897263
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
1,1/2
عدد
0
0
91897262
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
1,1/4
عدد
0
0
91897261
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1 اینچ سیتکو
1
عدد
0
0
91897260
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897259
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1/2 اینچ سیتکو
شیر فلکه برنجی طرح کیتز،سایز 1/2 اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897268
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897269
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897270
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز 2 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۰۰،سایز 2 اینچ سیتکو
2
عدد
0
0
91897271
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1/2 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1/2 اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897272
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1 اینچ سیتکو
1
عدد
0
0
91897273
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
1,1/4
عدد
0
0
91897274
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
1,1/2
عدد
0
0
91897275
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 2 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 2 اینچ سیتکو
2
عدد
0
0
91897276
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
2,1/2
عدد
0
0
91897277
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 3 اینچ سیتکو
شیر فلکه سوزنی برنجی کلاس ۱۵۰،سایز 3 اینچ سیتکو
3
عدد
0
0
91897278
شیر غیر گازی دسته کلید برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
شیر غیر گازی دسته کلید برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897279
شیر غیر گازی دسته کلید برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی دسته کلید برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897280
شیر غیر گازی صافی دار برنجی،سایز ۳/۴ اینچ سیتکو
شیر غیر گازی صافی دار برنجی،سایز ۳/۴ اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897281
شیر غیر گازی برنجی،سایز ۱/۴ اینچ سیتکو
شیر غیر گازی برنجی،سایز ۱/۴ اینچ سیتکو
1/4
عدد
0
0
91897282
شیر غیر گازی برنجی،سایز 3/8 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی برنجی،سایز 3/8 اینچ سیتکو
3/8
عدد
0
0
91897283
شیر غیر گازی برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897285
شیر غیر گازی برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
1,1/4
عدد
0
0
91897286
شیر غیر گازی برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
1,1/2
عدد
0
0
91897287
شیر غیر گازی برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو
2
عدد
0
0
91897288
شیر غیر گازی برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو
4
عدد
0
0
91897284
شیر غیر گازی برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
1
عدد
0
0
91897289
شیر غیر گازی یکسرروپیچ برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
شیر غیر گازی یکسرروپیچ برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897290
شیر غیر گازی یکسرروپیچ برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی یکسرروپیچ برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
1
عدد
0
0
91897291
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897292
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897293
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
1,1/4
عدد
0
0
91897294
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
2,1/2
عدد
0
0
91897295
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو
3
عدد
0
0
91897296
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو
شیر غیر گازی(سنگین) برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو
4
عدد
0
0
91897297
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897298
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897299
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
1
عدد
0
0
91897300
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
1,1/4
عدد
0
0
91897301
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
1,1/2
عدد
0
0
91897302
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو
2,1/2
عدد
0
0
91897303
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
2,1/2
عدد
0
0
91897304
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو
3
عدد
0
0
91897305
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو
شیر خودکار دریچه ای برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو
4
عدد
0
0
91897306
شیر خودکار فنری برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
شیر خودکار فنری برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897307
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897308
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
1
عدد
0
0
91897309
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
1,1/4
عدد
0
0
91897310
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
1,1/2
عدد
0
0
91897311
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو
2
عدد
0
0
91897312
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
شیر خودکار فنری برنجی،سایز 2,1/2 اینچ سیتکو
2,1/2
عدد
0
0
91897313
شیر صافی برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
شیر صافی برنجی،سایز ۱/۲ اینچ سیتکو
1/2
عدد
0
0
91897314
شیر صافی برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
شیر صافی برنجی،سایز 3/4 اینچ سیتکو
3/4
عدد
0
0
91897315
شیر صافی برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
شیر صافی برنجی،سایز 1 اینچ سیتکو
1
عدد
0
0
91897316
شیر صافی برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
شیر صافی برنجی،سایز 1,1/4 اینچ سیتکو
1,1/4
عدد
0
0
91897317
شیر صافی برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
شیر صافی برنجی،سایز 1,1/2 اینچ سیتکو
1,1/2
عدد
0
0
91897318
شیر صافی برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو
شیر صافی برنجی،سایز 2 اینچ سیتکو
2
عدد
0
0
91897319
شیر صافی برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو
شیر صافی برنجی،سایز 3 اینچ سیتکو
3
عدد
0
0
91897320
شیر صافی برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو
شیر صافی برنجی،سایز 4 اینچ سیتکو
4
عدد
0
0
92953278
نوار تفلون زرد سیتکو
نوار تفلون زرد سیتکو
۱۲ mm* ۰.۰۷۵ mm * ۱۰m
عدد
3,100
0
92953279
نوار تفلون قرمز سیتکو
نوار تفلون قرمز سیتکو
۱۲ mm* ۰.۰۷۵ mm * ۱۰m
عدد
3,100
0
92953280
نوار تفلون سبز سیتکو
نوار تفلون سبز سیتکو
۱۲ mm* ۰.۰۷۵ mm * ۱۰m
عدد
3,100
0
92953281
نوار تفلون صورتی سیتکو
نوار تفلون صورتی سیتکو
۱۲ mm* ۰.۰۷۵ mm * ۱۰m
عدد
3,100
0
92953282
تفلون مایع سیتکو
تفلون مایع سیتکو
-
عدد
0
0
92953283
شیر گازی سیتکو ۱/۲ اینچ
شیر گازی سیتکو ۱/۲ اینچ
1/2
عدد
0
0
92953284
شیر گازی سیتکو 3/4 اینچ
شیر گازی سیتکو 3/4 اینچ
3/4
عدد
0
0
92953285
شیر گازی سیتکو 1 اینچ
شیر گازی سیتکو 1 اینچ
1
عدد
0
0
92953286
شیر گازی سیتکو ۱،۱/۴ اینچ
شیر گازی سیتکو ۱،۱/۴ اینچ
۱،۱/۴
عدد
0
0
92953287
شیر گازی سیتکو ۱،۱/۲ اینچ
شیر گازی سیتکو ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
0
0
92953288
شیر گازی سیتکو 2 اینچ
شیر گازی سیتکو 2 اینچ
2
عدد
0
0
92953289
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی سیتکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی سیتکو سایز ۱/۲*۱/۲ اینچ
۱/۲*۱/۲
عدد
0
0
92953290
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی سیتکو سایز 3/8*1/2 اینچ
شیر پیسوار (فیلتردار) برنجی سیتکو سایز 3/8*1/2 اینچ
۱/۲*3/8
عدد
0
0
92953292
شیر قفلی گازی سیتکو ۱،۱/۲ اینچ
شیر قفلی گازی سیتکو ۱،۱/۲ اینچ
۱،۱/۲
عدد
0
0
92953291
شیر قفلی گازی سیتکو 1 اینچ
شیر قفلی گازی سیتکو 1 اینچ
1
عدد
0
0
92953293
شیر لباسشویی سیتکو سایز ۱/۲*۳/۴
شیر لباسشویی سیتکو سایز ۱/۲*۳/۴
۱/۲*۳/۴
عدد
0
0
92953294
شیر رادیاتور سیتکو
شیر رادیاتور سیتکو
-
عدد
0
0
92953295
تفلون مایع اکسون 50 میلی
تفلون مایع اکسون 50 میلی
-
عدد
0
0
92953296
تفلون مایع اکسون 250 میلی
تفلون مایع اکسون 250 میلی
-
عدد
0
0
جمع کل پیش فاکتور: تومان مشاهده سبد خرید

نمایش 1 تا 90 از 90 نتیجه

روبیکا
روبیکا
واتساپ
امینکو
با ما تماس بگیرید